Nib egészség fiatal szívű


nib egészség fiatal szívű a magas vérnyomás szakaszai és mértéke

Fiackel FAlöp Pia könyvnyomdája Nagyksniaaán. A K K 19 NankanifiMf Csfltórtókf április 4. ISO g. UárosI értekezlet mozgóposta ügyében.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Ennyi esetleg között leghelyesebb az az álláspont melyre I az éitekezlet licaty polgármester előterjesztése -alapjáji Mintegy száz városi képviselő vett részt, egyezik tegnapi cikkfiuk felfogásával. Na-aaon az értekezleten. Ami kis hangulat nyil- nak, de részünktől otm fejezlek még be vánult, az a gyűlés előtt nyert Sommer Nátán postafőnök: Tisztelt képviselő testület t Pel vagyok hatalmazva hivatt-loaan kijelenteni, hogy az egész dolog nem igy van.

A szóban forgó ügy aa igazgatóság előtt teljesen ismeretlen.

1-es posta

Szombaton jelentést tettem az igaigalónak és telefonon azt mondták. Qrüvlwt Henrik: Szintén szükségesnek tartotta, hogy eaael aa üggyel kapcsolatban lépéseket tegyenek. Információt kért ő ía ás Budapestről a következő sürgönyt kaptái kifejezést, az ügyet.

Mi ugyan, kik tárgyalták a nagy esetet- Ezen az előérte-1 legalább is ugy tisrtában vagyunk as kezleten. Ugyanis áz értekezleten.

It az étdemet azonban kénytelenek vá-mozai a lényeget éa belátta, hogy a helyi gyünk magunktól elhárítani A kezdemé-lapok kötelességszerűen és a legkorrekteb- nyezés ugyanis nem ,a mienk, hanem a bál foglalkoznak ezzel az üggyel. Azok a nagyközönségé Mi négy hónap előtt Opris jelek, melyekből a mozgóposta elveartésése igazgató levelével megcáfoltak a forgalomba következtethetünk, nagyon is aggasetók, - került hírt és ujabban csak határozott felesért a tegnapi megnyugtató kijelentésekre kérés folytán foglalkoztunk vele ismét szűkség volt, azokat provokálni kellett.

Ezek Egy tl0p két kereskedő, egy gyáros és egy a tán, ha mégis nálunk marad a mozgó- orvos, mindnyájan v.

nib egészség fiatal szívű vérnyomás 140/80

Ám ha ez négy hónap leaz- ezt a város egyedfii sajtójának köszönheti. Fried Ödön dr. Ezt tessék csak nyugodtan rábízni.

nib egészség fiatal szívű melltartó gyógyszerek magas vérnyomás ellen

Örömünk azonban teljes afelett, hogy némi garanciát nyertünk arra, hogy városunkat egyik fontos intézményétől nem fosztják meg. Lehet, hogy kik ettől Ifltftnk, rémeket láttunk.

Swear stock vektorképek

Midőn erről értesültem, szándékom volt a lolyő hó hatodikára egybe- arra nézve, hogy közvetlenül képviselőnkhöz is kérdést intéztek, Várjuk meg még a tőle mégérkező választ Ha el is fogadhatjuk e kijelentéseket és megnyugodhatunk as ügy ilyen állása miatt, mégis — nézetem szerint — kötelességüuk volna az, hogy valamelv uton módon, megfelelő formában, ha nem is monstre küldöttséggel, de illetékes helyen ez a dolog szóvá tétessék, ha országgyűlési képviselőnktől megnyngtató választ nem kapunk.

Az értekesletnek egyéb tárgya nem lévén, befejezem azzal, hogy még kösaönetet mondok a tisztelt képviselő uraknak, hogy ily nagy számmsl jöttek el és tanújelét adták annak, hogy tudnak éa akarnak a város érdekeiért működni.

FrM Ödön dr.

Vége a szerelemnek! Győző bevallotta új barátnőjének, hogy nincs pénze

Kijelentem mindenekelőtt, hogy nem a magam igaapláaára, de a helybeli sajtó megvédelme-zésére vagyok bátor néhány szót szólani. A polgármester ur azt mondta, hogy a helybeli aajtó által felvetett kérdéa veastett aktualitásából.

Ebből azt lehet talán következtetni, hogy a helybeli sajtó bizonyoa tekintetben felelőasé tehető a mozgalom megindításáért Én, tisztelt értekezlet, ezzel szemben ast mondom, hogy amennyire köszönetet érdemel a városi képviselő testület a mostani értekezleten való megjelenéséért, ép ugy kösaönetet érdeméi a helyi sajtó ia, amely jelen esetben oly ügyet hozott lel, amelynek lelentőaége igen nagy.

Tanújelét adu annak, kogy a helyi érdekeket istápolja éa megfelel feladatának. B mosgalmat mindenesetre csak abból szempontból- indította még, hogy a vároe érdekelt idejekorán megvédelmezhessük, A helyi sajtó a maga iafenMdóját olv alakban kapta, amelyben komolyan lehetett létaí attól, hogy a vároa — mint már igeu aokfor — kinos ás kellemetlen meglepetésben itssasiL Ast, hogy a helyi aajtó a legnemesebb ints»- Nagykanizsa, csütörtök Zala Városunk pénzügyi bizottsága nu.

Ogyfss oéeer Miksa alélnék. As egyeeftlet hi-vataloean réastvaas a kongreeazaaon. A részvételre Áptrjtj el Dók és Mitíói Omad dr delegáltattak. As egylet álláspontjának megállapttáaára, hivatalos kiküldötteken klvfll a kftvetteső blsottaég választatott meg: Pleleebner Mlkaa alelnök, Hoóbfluaa 80ma Ulkáf, Kévéaz Lajoa.

Karanténinterjúk

A nagykanizsai ág k ev. Bssa balároaaS éttalmlbea már a bnevéti Onwepett alkalmával a német Isteni ttestalet nem ItjMj magtartva. Dovcsák még tegnap dél.

nib egészség fiatal szívű mozgás hipertóniával

Mess-sze idegenbe szólította a legfelsőbb parancs, hát vennie kellett A eaöndsa niagaviaeietfi, érsékeay lelkű legényt nagyon elkeseritette tudat, hogy kasssu kérem eeeteadóre bocsát kell vasak a falujától,; a szüleitől, no mtg t szive választottjától.

Bukovinai Caerno vitzban állomásozó la huaaárezredbe sorozták be. Gyöngy élét s huszár élét; de neki keserűséggel volt tele. Sehogy sem tudta megeső kai.

nib egészség fiatal szívű magas vernyomas alacsony pulzus

B hó án aztán szomorú sürgöny érkezett Csernovitzból Kálozra. A hussár Sj án ftngyilkotságot követett el. Bgy rendőr, aki törtéaetesea arra kertit, csendre, ietette a Jókedvű arakat mert ka el nem hallgatnak. Hogy miért vált meg önként az élettől, nepokbea lógnak aa adóhivatalnál kiutal. Állitólag a rossz bánásmód kor gatte a hfűálba A legény asülei most levélben fordultak felvilágosításéit aa ezr ed parancsnok -signos.

I -ai Ongyrtkoe titfssmééni, Poagrács István lipótfal vsi korcsmárost tegnap reggel hocxá- ntosói kelve találták a söntésben.

Dhammapada - Az Er©ny tja

Hémelka Jittsá K, jáe. Oeatf nagy eröfeesltta után alkarftlt a tflsat lokaltsálnt. Az uszony. De már néhány,« bé káliét látti: hogy a remény hiuéai mart aaan iasonyu bitagáig allén nem sUAAIf még agy apecillcamot feltalálni. Hatduia Nyári Rudiról Nyári Budiról, fíárdain mak, a kiváló és ssellemee.

Eleinte, lehet hogy elég élénk a dialógus. De astán? Lehet «aavagnl agy cigányprímással? Sokat nyeri aki aaaaoayb veaak Aa aasaooyok könnyet sokat árnak, de még; tfbba szívegészségügyi tanácsok. A féril aaéppágj asalUnunaéelhaw, as aaasoay ssellemaasége ssépaégéban rojllk Kérdezd mag.

A parmam. Ha bábomba mégy, mondj agy imát, ba tan getre asállaa: káttét, ba nlMUfl akarna: hármai A francia,--Ahol kutyák. Akol kenyér «an ott egerek kL-irannaltiAllol aas-asonyok vannak, nib egészség fiatal szívű «rdflaOk la vannak Aa asszonyok éa bolondok sohasem bocsátanak meg.

As aaazonyssltaagn naumt, ka Jan min, de mindig slT amikor magas vérnyomás keletkezik. Aki jeleségépek hlss, nib egészség fiatal szívű téted, akt nem btss, aa csalódik. A jó aaaaonyok osak a. A budapeati gabona. Budapest, április 3.

nib egészség fiatal szívű b blokkolók a magas vérnyomás kezelésében

Jttmlmn Nib egészség fiatal szívű lap. A párbajra kávébási óaaaeeéSalkeaás1 sdott okot- N«gy va««ti sztrsncsstlsBsaf. WiWtr Sándor miniszterelnök ma megjelent a -«betegen fbkvó Kossuth Ferenc lakásán.