Milroy jó egészség szív és lélek


Kiadja és terjeszti: Semmelweis Kiadó Budapest, Nagyvárad tér 4. Megrendelhetõ a Kiadótól. ISSN Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti.

Writing and Travel

A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges. Ennek részben az lehet az oka, hogy a határterületek mindig gyanúsak : hová is tartoznak?

Mennyiben a testi orvoslás felségterülete a pszichoszomatika, s mennyi lehet a szerepe a pszichológiának abban, hogy e zavarok magyarázatában fontos útmutatót adjon? Lényeges továbbá az is, hogy mi lehet a pszichoterápiák szerepe a kezelésben? A jelen tematikus szám a pszichoszomatika mai fejlõdését szeretné bemutatni néhány különösen érdekes terület exponálásával.

Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

A mai integratív gondolkodás különösen kedvezhet a modern pszichoszomatika elfogadásának: a test és lélek határait kutató biológiai és pszichoszociális szakterületek ma olyan közel kerültek egymáshoz, mint még soha. A korábban jellemzõ dualista felfogás, amely a testet és lelket külön entitásként tételezte, ma már feloldódott a modern orvostudomány eredményei nyomán tért hódító integratív törekvésekben. Reméljük, hogy e tematikus szám tartalma érdekes és gondolatébresztõ lesz a legkülönbözõbb orvostudományi szakterületek számára.

milroy jó egészség szív és lélek aranyér műtét magas vérnyomás esetén

A lap elsõsorban olyan munkák közlését tartja feladatának, amelyek az orvostudomány egy-egy ágának újabb és leszûrt eredményeit foglalják össze magas színvonalon úgy, hogy azok a gyakorló orvoshoz, szakorvoshoz, klinikushoz és elméleti orvoshoz egyaránt szóljanak.

Emellett lehetõség van eredeti közlemények és esetismertetések benyújtására, és az újság a Semmelweis Egyetem szakmai kötelezõ szinten tartó tanfolyamok elõadási összefoglalóinak is teret ad. Az eredeti közlemények a rendszeres lapszámokban, vagy a témához kapcsolódó tematikus lapszámokban kapnak helyet.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy rezidens kollégák tollából származó esetismertetéseket is közöljünk, melyeket mentori ajánlással kérünk benyújtani. A beadott dolgozatokat a szerkesztõbizottság elõzetes bírálatra adja ki, és a kézirat közlésére a bírálat eredményének függvényében kerül sor. Tudományos dolgozat benyújtására az alábbiak szerint van lehetõség: Esetismertetés case report Fiatal doktorok PhD tudományos beszámolója, új eredményeinek összefoglalása nem tézisek vagy doktori értekezések!

Klasszikus összefoglaló közlemény az elméleti és klinikai orvostudomány bármely területérõl, a legújabb irodalmi eredmények milroy jó egészség szív és lélek Update jellegû közlemény, azaz nem egy téma kidolgozása, hanem adott szakterület legújabb tudományos eredményeinek összefoglalása Elõadási összefoglaló a tanfolyamszervezõk felkérése alapján A kézirat: A tudományos közleményeket elektronikusan, Word dokumentum formátumban kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe.

Az illusztrációkat, ábrákat és táblázatokat külön file-ként kérjük elküldeni.

Document Information

A digitális képeket minimum dpi felbontásban kérjük, elfogadunk tif, eps, illetve cdr kiterjesztésû file-okat. A kézirat elfogadása esetén az ábrákat a szerkesztõség nyomtatott formában is kéri elküldeni. Az orvosi szavak helyesírásában az Akadémia állásfoglalásának megfelelõen, a latinos írásmód következetes alkalmazását tekintjük elfogadottnak.

milroy jó egészség szív és lélek pulzusszám pulzus táblázat életkor szerint

Magyarosan kérjük írni a tudományágak és szakterületek, a technikai eljárások, mûszerek, a kémiai vegyületek neveit. A szerkesztõk fenntartják maguknak a stiláris javítás jogát. A mértékegységeket SI mértékrendszerben kérjük megadni. A kézirat felépítése a következõ: 1 címoldal, 2 magyar összefoglalás, kulcsszavakkal, 3 angol összefoglalás angol címmelangol kulcsszavakkal, sorrendben : magyar cím, angol cím, 4 rövidítések jegyzéke ha van5 szöveg, 6 irodalomjegyzék, 7 ábrajegyzék, 8 táblázatok, 9 ábrák.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve kell megadni és az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

Az emberi hálózatok adatai Chen és mtsaivalamint Bortoluzzi és mtsai munkájából származnak. A táblázatban az α hatványkitevőnek az irodalmi adatok alapján vett intervallumát tüntettem fel.

A magyar és az angol összefoglalások terjedelme külön-külön ne haladja meg a szót kulcsszavak nélkül. A témához kapcsolódó, maximum 5 kulcsszót az összefoglalók oldalán, azokat követõen kérjük feltüntetni magyar és angol nyelven. Eredeti közlemények esetén a Bevezetõ -ben röviden meg kell jelölni a problémafelvetést, és az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell szûkíteni.

A Módszer részben világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a közölt eredmények születtek.

4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

Korábban közölt módszereket esetén csak a metodika alapelveit kell megjelölni, megfelelõ irodalmi hivatkozással. Klinikai vizsgálatoknál a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását. Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes, melyre a metodikai részben utalni kell. A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni. Az Eredmények és a Megbeszélés részeket világosan kell megszerkeszteni.

Referáló közlemények benyújtása esetén a szövegtörzs altémákra osztható, melyeket alcímek vezessenek be.

Uploaded by

Összefoglaló referátumoknál a szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a karaktert szóközzeleredeti közleménynél klinikai, vagy kísérletes ne haladja meg a karaktert szóközzelesetismertetésnél ne haladja meg a karaktert szóközzelelõadási összefoglaló esetén pedig ne haladja meg a karaktert szóközzel. Irodalom: a hivatkozásokat maximum 50, elõadási összefoglalónál maximum 10 a szövegben való megjelenés sorrendjében tüntessék fel. A szövegben a hivatkozást a sorszáma jelöli.

Szív szól a szívhez

Hivatkozás cikkre: sorrendben: szerzõk neve 6 szerzõ felett et al. Példa: 1. Osteoporosis Int ; 1: Hivatkozás könyvfejezetre, sorrendben: a fejezet szerzõi: a fejezet címe.

Udvariasság a magyar és a magyar mint idegen nyelvben pragmatikai aspektusból

In: szerkesztõk editors : a könyv címe. A kiadás helye, kiadó, megjelenés éve; fejezet elsõ-utolsó oldala. Példa: 2. Iodide deficiency. Werner and Ingbar s the thyroid.

2014; 3: ORVOSKÉPZÉS 365. FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla

Philadelphia, Lipincott-Raven, ; Ábrajegyzék: a megjelenés sorrendjében, arab számmal sorszámozva egymás alatt tartalmazza az ábra címét és alatta rövid és lényegre törõ ábramagyarázatot Táblázatok: külön-külön lapokon kérjük, címmel ellátva és arab számmal sorszámozva.

Törekedjenek arra, hogy a táblázat könnyen áttekinthetõ legyen, ne tartalmazzon zavaróan sok adatot. Ábrák: külön-külön lapokon kérjük.

milroy jó egészség szív és lélek gyógyszerek bradycardia és magas vérnyomás kezelésére

Csak reprodukálható minõségû ábrákat, fényképek küldését kérjük min. A kézirat elfogadása esetén a nyomtatott ábrát kérjük beküldeni a szerkesztõségbe és az ábra hátoldalán puha ceruzával kérjük jelölni a szerzõ nevét, arab számmal az ábra sorszámát és a vertikális irányát.

Short Stories in Hungarian Translation agi 1. Panoráma éttermekben forgó tornyok tetején—a városok fénypontjai ezek, vagy legalábbis azoké, amelyek büszkélkedhetnek ilyesmivel—valójában senki sem eszik, kivéve az olyan fickókat, mint Dick. Mondani sem kell, hogy ezeknek a helyeknek pocsék a konyhája, egy lehúzás mind, és ha vannak is vendégek, azok biztosan turisták. Ez volt Dexter meggyőződése is, amint harmadik Campari-szódáját szürcsölgetve üldögélt, egy második pillantást vetve ugyanarra a templomra, az étterem monoton forgásának köszönhetően.

A formai hiányossággal beküldött kéziratokat nem tudjuk elfogadni. A gyors lektori és korrektúrafordulók érdekében kérjük a legbiztosabb levelezési, illetve címet, telefon- és faxszámot megadni.

Elfogadás esetén külön levélben kérjük jelezni, hogy a szerzõk a közleménnyel egyetértenek és ezt aláírásukkal igazoljákvalamint lemondanak a folyóirat javára a kiadási jogról.

A szerkesztõség az általa felkért szakértõk személyét titkossággal kezeli. A kézirat tulajdonjoga a megjelenésig milroy jó egészség szív és lélek szerzõt illeti meg, a megjelenés napján tulajdonjoga a kiadóra száll.

Page 19 Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség tuk. A kérdőívet nem pszichiátriai betegek számára készítették Zigmond és Snaith,