Fej szív kezek egészségügyi zálog. Buddhista Misszió - A buddhista út


Szabolcsi Hírlap, 1.

A mandula szív-egészségügyi előnyei

A kis­ántánt mumusokat lát. Elhatározta, hogy egy idegen hatalom támadása ese­tén preventív intézkedéseket tesz a meg­csonkított Magyarország megszállására. Körös-körül szuronyerdőt állithatnak, repülők indulásával fenyegethetnek, fel­vonulhatnak határaink mentén, mi nem rettegünk.

Minden fegyverzörrenés, ami határainkon át hallatszik, csak forróbbá teszi a vágyat, csak izóbbá a lelkes el­határozás érzelmi feszítését. A nyíregy­házi diákifjuság lelkében azok a hírek, amelyek a kisantant megegyezéséről szólanak a harcravágyás izgalmát fokozták fel. Jó lenne, ha a szív-egészségügyi trivia tények szándékot hangoztató szomszédok bátrabbak lennének, ha nem csörget­nének fegyvert, ha nem szítanák azt a tüzet, amely Trianon börtönében úgyis égetően emészti a magyar sziveket.

Amikor meg akarnak félemlíteni, ak­kor tesznek harciassá, ösmerjük a a csehet, a románt, a szerbet. A csend­ben puskaropogással vitézgetnek, a fegy­verek mennydörgésében az eresz alá futnak. Simplic pk. I zr- Adar—Nizan 4. A városi gőzfürdő egész héten át nyitva van. Kedden és pénteken a nők részére. Budapest I.

Bertha István szalonzenekara. Nemzetközi vizjelzés. Déli harangszó, időjárás jelentés. Pontos idő, időjárás, vízállás. Hirek, élelmiszerárak. Halácsy Endre ifjúsági felolvasása. Időjelzés, időjárás, hirek. A földmivelésügyi minisztérium előadása.

Horn J. Papp Miklós zongorázik. Gödöllői Vidák Józsi cigány­zenekara — 7. Angol nyelvoktatás. Az operaházi előadás fej szív kezek egészségügyi zálog. A Kir. Operaház előadása. Budapest II. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad.

Szabolcsi Hírlap, (1. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Perlmann Ilonkát eljegyezte Friedttiann József Budapest. Minden külön értesités helyett. Kossuth-reályimná­zium kormányzótanácsának meg­alakulása. Kedden este tarlotta ala­kuló a magas vérnyomás átmenete hipotenzióvá ez ev. Kossuth-reálgimná­zium újonnan megválasztott kormányzó­tanácsa dr. Bencs Kálmán felügyelő el­nöklete alatt.

Ezen az ülésen jelent meg első izben Szohor Pál fej szív kezek egészségügyi zálog, akit most választottak meg a tanács tagjává.

Hát te nem tudtad, hogy én százötvenezerrel tartoztam a Guzmicsnak váltóra, na ja, két héttel ezelőtt még meg tudtam volna fizetni - de pechje van a Guzmicsnak, beszédültem a kaszinóba, és két nap alatt leadtam mindent makaón, amim még volt. Ebben a történetben az a hallatlanul jellemző és érdekes, hogy ön nem érti, mi van ebben jellemző és érdekes és egyelőre azt se sejti még, mi a csodának mondtam el önnek ezt a mindennapi esetet, nemhogy elcsodálkoznék és megdermedne, mint a szélütött, meredne maga elé: mint ahogy Rousseau állt meg ama bizonyos fa alatt, mikor a Contrat social alapötlete először kólintotta fejbe, hogy aztán tudatossá tisztulva egy naiv és grandiózus teóriában, királyok és nemzedékek fejét üsse le könnyedén, vidám és pogány forradalomban. Pedig esküszöm önnek, hogy ama példa, amiből a forradalom kiskátéja született, nem volt különösebb vagy megdöbbentőbb, mint ez itt, amit fentebb vázolni szerencsém lehetett - csodálatos és megdöbbentő az a naiv és tiszta szem volt csak, mely először csodálkozott és döbbent meg e példán. Mert gondolkozzunk az eseten, csak három percig, de olyan naivan és együgyűen, mintha életünkben először gondolkodnánk - és elemezzük egy percig, minden segédeszköz nélkül, amit tudomány és szociológia nyújt, bontsuk fel csak úgy kapásból, tíz körmünkkel, mint ahogy a gyermek bontja fel a kócbelű mackót.

Helyettes felügyelővé és a pénzügyi bi­zottság elnökévé dr. Szopkó Este magas vérnyomás, pénztárossá Kéler Gyula takarékpénz­tári igazgatót, a pénzügyi bizottság tag­jává Bertalan Kálmánt és Maurer Ká­rolyt, a tanács jegyzőjéve Máczay Lajos tanárt választották meg.

Az iskola ta­nácsa tegnapi ülésén pengő tandíj­kedvezményt nyújtott az arra érdemes szegény tanulóknak. A debreceni klinikán egy nyírbátori nap­számos két és fél éves leányán a maga nemében páratlan operációt hajtottak végre. A kislánynak teljesen kifejlődött kettős női szervei vannak.

nagy szív magas vérnyomás

Ezen kivül az orvosi vizsgálat alkalmával más rend­ellenességet is fedeztek fel az orvosok a nyírbátori kisleányon, akit halálos vesegyuladás fenyegetett. Hüttl Tivadar orvosprofesszor megoperálta az érdekes beteget, aki a kitűnően sikerült műtét után jól érzi magát. Hüttl tanár véle­ménye szerint az eset egyedülálló az orvostudományban.

Nyíregyháza város polgármestere évi jelentésében az iparhatóság működését az alábbi érdekes adatokban ismerteti: Az elmúlt évben az I. Kereskedelmi és piaci árusításra iparigazolványt. Összesen iparjogositványt. Ezzel szemben az Iparlemondás az elmúlt évben volt, az Ez a gazdasági viszonyok rend­kívüli romlásban leli magyarázatát. Nagyobbszabásu ipari vállalkozás az Az épitő és rokonszakmákban im­már csaknem két éve tartó teljes pan­gás és rendkívüli munkanélküliség mindezideig nem enyhült, sőt ha lehet, még fej szív kezek egészségügyi zálog.

S éppen miután ezen szakmák képesek legtöbb munkást és iparost foglalkoztatni; a munkanélkü­liek száma az előző évek adataihoz vi­szonyítva megsokszorozódott. Igen nagy volt azoknak a száma, akiket jogosulatlan iparűzés miatt ki­hágási ügyosztályunk kisebb-nagyobb büntetésekkel sújtott.

magas vérnyomás és a szem pupillái

Igen sok nehézséget támasztott a mult évben az élelmezési munkások helyi csoportja azzal, hogy állami sütő­mühely ellenőrzést igyekeztek kierő­szakolni, annak ellenére, hogy a meg­tartott váratlan ellenőrzések során semmi olyan adat nem merült fel, mely ezen túlzott és az iparhatóság véleménye sze­rint zaklatás számba menő vizsgálati rendszer szükségességét igazolta volna. Ezt a kérdést ugy oldotta meg az iparhatóság, hogy Debrecen és Miskolc városoktól kérte az ottani vizsgálati rendszer ismertetését és ennek mintá­jára foganatosítja Nyíregyházán is az ellenőrzéseket.

Az Tanoncszerződtetés 46 esetben tör­tént, mig az előző évben a szerződések száma 48 volt. A szövetség ezzel is dokumentálja azt, hogy a magyar cserkészet nemcsak a külszinre ad, hanem elsősorban belső életre és komoly munkára helyez súlyt.

Az egri fő­káptalan szilhalmi birtokán hatalmas tüz martalékává lett a szérűskert több nagy szalmakazalja. Mintegy ezer mé­termázsa szalma égett el s a kár kö­rülbelül pengő. A nagy tűzvész bűnös kezek munkája s a nyomozás nagy eréllyel folyik a gyújtogatás ügyé­ben.

magas vérnyomás és bradycardia elleni gyógyszerek

Méreyné Ju­hász Margit, Déryné Szépfalvi Rózáról olvas fel, Péter Károly tanár pedig rö­videsen megjelenő uj regényéből mutat be egy részletet. Nyírtétről jelentik : Pór Kálmán 31 éves nyírtéti lakos előrehaladott, súlyos tüdővészben szenvedett. A gyógyíthatatlan betegség annyira elkeserilette az ágyban fekvő beteget, hogy egy óvatlan pillanatban felvágta jobb alsó karján az ereket s elvérzett. Az előhívott orvos már nem tudott segíteni. Varsóból jelentik : Vilna környékén egy földbirtokosnak elárulta a soffőrje, hogy a háború ideje alatt fej szív kezek egészségügyi zálog csapatok az ő kertjében rengeteg sok aranyat ástak el.

Addig kutattak, mig csakugyan meg­találták a kincset, 1, A pénzügyi ha­tóságok a teljes összeget a kincstár szá­mára követelték, mire a földbirtokos az aranyat újra elásta és nem hajlandó el­árulni, hogy hová.

Most tárgyalások folynak a pénzügyi hatóságok és a föld­birtokos között, aki az arany felét kö­veteli. Az Ev. Nőegylet csütörtöki biblia óráját Zimmermann Rezső tanár-lelkész tartja.

Erre a Luther-uzsonnára szere­tettel várjuk hittestvéreinket. Rása Jó­zsef 24 éves napszámos egyik barátjá­nak lakodalmán mulatott feleségével együtt. Hajnali 3 óra tájban, amikor ha­zafelé indultak, a sötét udvari ajtóban egy legény ugy fejbevágta Rását, hogy az eszméletlenül esett össze.

A tettest Rása barátai hosszas üldözés után el­fogták és akkor kiderült, hogy Rását egyik legjobb barátja vágta fejbe, akit ellenségei béreltek fel ellene, A tettest a csendőrök letartóztatták. Rása József az ütés következtében meg­némult és orvosi megállapitás szerint, felgyógyulása után sem nyeri vissza beszélőképességét.

A tettes ellen az el­járás megindult. Majerik tag va­sutasokat is kérjük, hogy ezen gyűlé­sünkön mentől többen jelenjenek meg, mert ezen alkalommal fog megbízottunk a pesti közgyűlés eredményeiről beszá­molni.

A Szabolcsvárme­gyei Bessenyei Kör elnöki tanácsa dr. Bencs Kálmán kir. Az előadást vetitettképekkel illusztrálja a kiváló tudós.

repül a szem és a magas vérnyomás előtt

Elhatározta az elnöki tanács egy grafikai kiállítás rendezé­sét is. Az ág.

A műsoros délutánon a diák­lányok kitűnően szórakoztak. A jöve­delmet az Ifjúsági Vöröskereszt Egye­sület karitatív céljaira fordítják.

Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 1-25. szám)

A far­sangi délután sikere dr. Kovách László­né Prékopa Piroska tanárnő fáradozá­sának érdeme. A hivatalos lap keddi száma közli a pénzügyminisz­ter rendeletét a külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengő ér­tékben való befizetéséről szóló rende­letben megszabott letételi kötelesség mértékének megállapítása tárgyában.

A pénzügyminiszter most kibocsátott ren­deletével a pengőletéteii kötelezettség mértékei általában csökkenti. Ez a ren­delet egyaránt vonatkozik a mezőgazda­ság és a házbirtok által felvett zálog­leveles kölcsönökből eredő adósságokra, valamint az államadósságok kivételével a transferrendelet hatálya alá eső több cimletesitett adósságra.

Fotócímkék:

Tegnap este véres csalá­di dráma játszódott le Pesterzsébeten a Horthy Miklós-ut 7. Szabó György napszámos részegen érkezett haza és ütni-verni kezdte feleségét, majd felkapta a konvhában heverő bal­tát és hétszer fejbesujtotta az asszonyt.

Amikor Szabó látta, hogy felesége vé­resen esik össze, ráeszmélt tettére és a baltával önmagát is háromszor fej be­vágta. Mindkettőjüket életveszélyes ál­lapotban szállították a Rókus-kórházba, ahol megállapították, hogy Szabóné ál­lapota életveszélyes. Ma reggelig Szabó sem tért magához és igy nem lehetett kihallgatni.

Ké­miai meg­ol­dás he­lyett az oko­kat kell fel­ku­tat­ni

A vén gazember Mikszáth Kálmán örökbecsű regénye nyomán irta: Presburger Imre. Rendezte : Heinz Hille. Zene : Bender Ernő. Dalszöveg: Mariancsics Máriás Imre. Természetes felvétel. Rendes helyárak! Előadások kezdete hétköznap 5. A 2 órai előadás kedvfezményes helyárakkal!